English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

TSM е главен кориснички програм кој го користат администраторите за работно време. Основата на овој програм е Level Zero кој покрај внес на лични податоци, картички и настани, овозможува и доделување дозволи за пристап на одредени точки за регистрација, а со тоа посредно и основната контрола на пристап. Содржи еден или повеќе специјализирани модули за евиденција на работно време.

  • Флексибилно работно време (Flexi Time) прилагодено за евиденција на работно време во управите на претпријатијата, институциите, банките, односно таму каде се користи типично канцелариско работно време; 
  • Индустриско работно време (Industrial Time) прилагодено за евиденција на работно време во индустрија, здравство и таму каде се работи во смени; 
  • Платено работно време (Paid Time) е поедноставен модул за евиденција на физичка присутност без посебни правила на присутност (студенти, хонорарни соработници).

Сите три модула ги карактеризира прегледен графички interface за приказ на настани и пресметки, кој овозможува добар увид во регистрацијата и структурата на присутност. Благодарение на опишаните карактеристики на приказите на настани и оператерски интервенции, не се потребни периодични зафати кои предизвикуваат застој и доцнење со пресметката на работно време.

Прилагодувањето на различните потреби на корисниците овозможено е со примена на различни конфигурабилни параметри, распореди, календари и оператерски функции на кои едноставно им дефинираме различни правила на пресметка. Се разбира, предвидени се и различни зафати со кои оператерот решава исклучоци од поставените правила.

Резултатите од пресметката и статусите на евиденција прикажани се во облик на бројни однапред дефинирани пишани извештаи. Предвиден е и стандардизиран извоз на сите пресметани податоци во формат кој е погоден за понатамошна обработка. 

Web Application Server (WebTS)

WebTS Server овозможува web пристап преку Intranet или Internet користејќи стандарден web browser. Дизајниран е за да ги олесни најчестите кориснички и административни задачи.  Web пристапот значително ја поедноставува инсталацијата и одржувањето на поголеми или географски дисперзирани системи. Соодветен е за системи со голем број на клиенти.

 


Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт