English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Time&Space терминалите претставуваат базична машинска компонента на системот. Пристапните терминали, како и регистрациските се базираат на еднаква машинска архитектура и на еднаков начин ја поддржуваат комуникацијата која се заснова на RS485 стандардот. Различни терминали можат да бидат делови на иста подмрежа. Според начинот на комуникација ги делиме на четири значајни видови:

  • Master : Терминалот има комуникациски протокол за поврзување со компјутерскиот сервер и RS485 протокол кој овозможува поврзување на 31 slave терминал во подмрежата.
  • Slave : Терминал со RS485 протокол кој преку master терминалот се поврзува во подмрежата. 
  • Single : Терминалот има само комуникациски протокол за поврзување со компјутерскиот сервер. 
  • Stand-alone : Терминал без комуникациски протокол. 

Master-slave конфигурација на терминалите

Single конфигурација на терминалите

За комуникација со серверот терминалите (master и single) опремени се сериски so (RS232, 20mA) или опционо со Ethernet interface.

Можни начини на комуникација со серверот

Сите терминали (со исклучок на Stand-alone) поддржуваат online и offline работа со потполна автономија (offline контрола на пристап, offline регистрација на настани). Сите терминали се опремени со два приклучока за електрични брави и два приклучока за читачи на картички.

Комбинацијата на потполна автономија на терминалот во offline начинот на работа и начинот на поврзување на терминалите во подмрежата master/slave, осигурува високо ниво на флексибилност без потреба за дополнителни контролни или мемориски уреди кои по обичај ја зголемуваат комплексноста и ранливоста на системот.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт